Podeu contactar amb nosaltres

cevo@cevo.cat

Tel:938794292

Fax: 938794759

 
assessorament a entitats
Amb la creació d'aquest apartat, el Consell Esportiu del Vallès Oriental vol facilitar a les entitats la informació necessària i disposin dels mitjans i recursos per ajudar-les en les seves tasques i adaptacions a noves normstives
 
Documentació relacionada
A partir del dia 17 d’abril de 2015, les entitats esportives (clubs i associacions esportius, agrupacions esportives i federacions esportives catalanes) inscrites en el Registre d'entitats esportives hauran de presentar els llibres d’actes i els de comptabilitat, per a la seva legalització a la Representació territorial de l’Esport
Guia creada pel Consell Català de l’Esport que orienta i assessora en la creació, funcionament, deures i obligacions de les entitats esportives de Catalunya, i actualitzada amb les novetats relacionades amb l’impost de societats. 
 
Full de reembotsament de despeses
 
Document de compromís entre entitat i voluntariat
 
Document d’informació sobre la naturalesa jurídica del personal que presta serveis en les entitats esportives de Catalunya
 

Impost de Societats (IS) i les entitats sense ànim de lucre (ESAL)

Carta signada pel Secretari General de l’Esport, el Sr. Ivan Tibau i Ragolta, a setembre de 2014
 

Document del Govern Central “Estudio sobre la actividad desarrollada en los clubs y entidades Deportivas sin ánimo de lucro”.

 
Carta signada pel Secretari General de l’Esport, el Sr. Ivan Tibau i Ragolta, a febrer de 2014.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - Manual de suport a les entitats esportives

Consell Esportiu del Vallès Oriental